Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu „Saint-Gobain Glass Design Award” (dalej „Konkurs”) jest: Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza określana jako „Saint-Gobain Glass” lub „Organizator”.
  2. Partnerem Konkursu jest OKK Olga Kisiel-Konopka, ul. Wyspowa 2/32, 03-687 Warszawa, NIP: 545-165-53-55, który wspiera Organizatora w prowadzeniu Konkursu, a także jest odpowiedzialny za organizację poszczególnych etapów.
  3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  4. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać od dnia 21.11.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. w sposób określony w Regulaminie.
  5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
  6. Celem konkrusu jest rozpowszechnienie, wykorzystanie i promocji wiedzy o produktach i rozwiązaniach Saint-Gobain Glass w duchu zrównoważonego rozwoju i designu.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w czasie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe.

2. Uczestnikiem Konkursu jest autor projektu lub zespół autorów projektu. Uczestnicy poświadczają posiadanie praw autorskich osobistych poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia na stronie Formularza Zgłoszeniowego na dedykowanej stronie konkursowej www.glassdesingaward.pl Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestnika Konkursu praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być architekci lub projektanci prowadzący działalność usługową w zakresie architektury i/lub architektury wnętrz, niezależnie od formy tej działalności (działalność gospodarcza w dowolnej formule, zatrudnienie w dowolnej formie).

4. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci dowolnych uczelni wyższych kształcących w zakresie architektury i/lub architektury wnętrz.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

6. Organizator może zweryfikować status Uczestnika jako architekta/studenta architektry, poprzez złożenie oświadczenia (jedynie do wglądu) przez Uczestnika lub zaświadczenia wydanego przez pracodawcę Uczestnika lub uczelni wyższej potwierdzającego status Uczestnika jako studenta architektury.

III. ZASADY KONKURSU

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs jest prowadzony na platformie glassdesignaward.pl Uczestnik, zgłaszając pracę konkursową, powinien wypełnić formularz konkursowy znajdujący się na ww. stronie. Zgłoszenia przesyłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

2. Konkurs prowadzony jest w 4 kategoriach:

Kategoria główna – Nagroda Grand Prix – Nagroda główna za najlepszy i wyjątkowy projekt spośród wszystkich kategorii, z oryginalnym zastosowaniem rozwiązań szklanych w duchu zrównoważonego rozwoju i designu.

3. Uczestnik w każdej kategorii konkursowej może zgłosić nie więcej niż trzy prace.

4. Przyporządkowanie do kategorii dokonuje Uczestnik na etapie zgłoszenia projektu.

5. Zadanie konkursowe polega na:

Stworzeniu projektu koncepcyjnego w formie wizualizacji przestrzeni w zakresie architektury lub/i  architektury wnętrz lub wytypowaniu zrealizowanego projektu i udokumentowanie go plikami zdjęciowymi. W obu przypadkach należy zastosować szkło i produkty marki Saint-Gobain Glass – szkło do wnętrz i/lub szkło do zastosowań zewnętrznych (fasady, okna).

Organizator dopuszcza następujące formy zgłoszenia prac:

5. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie:

6. Wszystkie prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:

7. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe w sposób niezależny, według następujących kryteriów:

Nagroda Grand Prix zostanie przyznana za najlepszy i wyjątkowy projekt spośród wszystkich kategorii, z oryginalnym zastosowaniem rozwiązań szklanych w duchu zrównoważonego rozwoju i designu.

8. Prace konkursowe:

a) powinny mieć formę pliku graficznego lub zdjęcia w formacie jpg, png,

b) powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

c) nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich możliwych do rozpoznania,

d) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw wyłącznych,

e) powinny zawierać opis projektu – nie więcej niż 2 strony A4 z wyszczególnieniem zaprojektowanych / zastosowanych rozwiązań Saint-Gobain Glass.

9. Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane osoby, których prace konkursowe naruszą wymagania określone w Regulaminie. Prace konkursowe takich osób w ogóle nie będą uwzględniane w Konkursie.

10. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w dniu 8.05.2023 r.

11. Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie, wybierze autorów najlepszych prac konkursowych.

12. Informacja o laureatach zostanie opublikowana do 30 dni po obradach Komisji Konkursowej, podczas Gali finałowej oraz na dedykowanej stronie konkursu www.glassdesignaward.pl

13. Zbyt mała liczba zgłoszeń konkursowych lub brak zgłoszeń konkursowych realizujących postanowienia niniejszego regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru laureatów uprawnia Organizatora do nie rozstrzygania konkursu.

14. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

15. Jeżeli Nagrody przekazane Uczestnikom podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dla osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyznane Uczestnikom świadczenia zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę zryczałtowanego podatku, który zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie stosownego potrącenia.Dostawca zobowiązany jest do pobrania podatku i wpłaty do właściwego urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do złożenia stosownej deklaracji z tego tytułu.

16. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną.

IV. NAGRODY

1. W finale Konkursu przewiduje się następujące nagrody – po jednej w każdej kategorii:

• Kategoria: Fascynacja bryłą: 10 000 PLN

• Kategoria: Harmonia z otoczeniem: 10 000 PLN

• Kategoria: Otwarte wnętrza: 10 000 PLN

• Kategoria: Przestrzeń funkcjonalności: 10 000 PLN

Grand Prix: 30 000 PLN

2. Łączna pula nagród: 70 000 PLN netto.

3. Przekazanie nagród odbędzie się w formie przelewu na uprzednio wskazany numer konta bankowego przez laureatów konkursu. Numer rachunku bankowego musi być w polskim banku.

4. Numer rachunku bankowego zostanie wskazany przez laureatów po ogłoszeniu wyników konkursu. Laureci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora/Partnera Konkursu o konieczności udostępnienia numeru konta bankowego na wskazany w formularzu konkursowym adres e-mail.

5. Organizator/Partner Konkursu zastrzega sobie prawo do niewypłacenia nagrody tylko w przypadku, gdy laureat konkursu nie przedstawi numeru konta bankowego przez 14 dni kalendarzowych, mimo prób kontaktu ze strony Organizatora/Partnera Konkursu.

6. Partner Konkursu w imieniu Organizatora w terminie do 90 dni od terminu ogłoszenia wyników przekaże nagrodę w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego.

7. Organizator zastrzega dla Jury prawo niewyłonienia żadnego Laureata w przypadku gdy wszystkie nadesłane Zgłoszenia nie będą spełniać wymogów określonych w Regulaminie, nie będą zawierać wszystkich informacji wymaganych w Formularzu lub w przypadku rażąco niskiej oceny merytorycznej Zgłoszeń przez Jury. W przypadku niewyłonienia przez Jury żadnego Laureata, Organizator pozostawi Konkurs bez rozstrzygnięcia.

8. Nagrody przekazane zostaną zwycięzcom spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać e-mailem na adres: konkurs@glassdesignaward.pl Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 30.06.2023 r. (decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą Organizatora). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestników stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie przyczyn i podstaw jej złożenia.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w 7 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Konkursem, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.

VI. DANE OSOBOWE

Kim jesteśmy?

Twoje dane są administrowane przez Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, KRS 0000092278, zwanej dalej „Administratorem”.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza

e-mailem na adres: odo.sgimp@saint-gobain.com.

Jakie masz prawa?

1. dostępu do Twoich danych,

2. ich poprawiania,

3. żądania ich usunięcia,

4. ograniczenia przetwarzania,

5. przenoszenia danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane będą przetwarzane w celu:

1. umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursie o nazwie „Saint-Gobain Glass Design Award” (zwanym dalej: „Konkursem”), przyznania i wydania nagród za udział w Konkursie oraz wykonania obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu – przez czas niezbędny do organizacji Konkursu oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na nas, w tym także obowiązków podatkowych, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wynikać z organizacji Konkursu,

2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, w tym w związku z organizowanym Konkursem, a także badaniu poziomu satysfakcji – przez czas prowadzenia przez nas tych działań albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziesz mógł wziąć udziału w Konkursie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniem płatności za uczestnictwo w Konkursie oraz wydaniem nagród,

2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym związanego z organizacją Konkursu oraz mającego na celu promocję naszych produktów lub usług, a także badaniu poziomu satysfakcji.

Komu przekażemy Twoje dane?

1. spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain wspomagającym proces,

2. agencjom marketingowym,

3. dostawcom narzędzi i platform służących zarejestrowaniu się do udziału w Konkursie,

4. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości mailowych,

5. dostawcom narzędzi służących celom analitycznym i statystycznym,

Czy dane będą transferowane poza EOG?

Z uwagi na to, że Administrator posiadają powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do Projektu zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentujących go materiałów zdjęciowych, rysunkowych oraz filmowych oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora, czy Partnera Konkursu oraz Patronów Medialnych Konkursu na szkodę. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zgłaszający Projekt zwalnia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie.

2. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oświadcza, iż udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatną i nieograniczoną publikację zgłoszonego Projektu, z oznaczeniem swojego autorstwa i respektowaniem osobistych praw autora na Stronie Internetowej Konkursu oraz we wszelkich formach promocyjno-reklamowych (m.in. wystawy, publikacje prasowe, publikacje elektroniczne) związanych z Konkursem, w tym również utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wykorzystanie w całości lub części, zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak też po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych. Do ich używania w imieniu Organizatora, w komunikacji z mediami i Partnerami Konkursu, została zobowiązana także firma OKK Olga Kisiel-Konopka, ul. Wyspowa 2/32, 03-687 Warszawa, NIP: 545-165-53-55. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.glassdesignaward.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne pobranie z powyższych źródeł.

2. Wyłącznie Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu (zwolnienie Facebook z odpowiedzialności). Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub przekazanie mu nagrody. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.